October 13

FAMILY Sue’s Family

Hi! My name’s Sue and I’m Australian. I’m married with four children. I have two daughters and two sons. Ann is twelve years old and Jill is six. Bill is ten years old and Craig is two. My husband’s name is Jeff and he’s English.

Exercise 1

Use one word answers for the following questions.

 1. How many children does Sue have?
  Sue has four children.

 2. What’s Sue’s nationality?
  Sue is Australia.

 3. How many girls does she have?
  She has two girls.

 4. How old is Ann?
  Ann is twelve.

 5. How old is Jill?
  Jill is six.

 6. How many boys does Sue have?
  Sue has two boys.

 7. How old is Bill?
  Bill is ten.

 8. How old is Craig?
  Creig is two.

 9. What is Sue’s husband’s name?

  Sue’s husband’s name is jeff.

October 13

Դասարանում

.Կետերի փոխարեն գրի՛ր է կամ ե:

 

  Կարդում  եմ,  երգում  ես,    ամենաէժան,  խաղացել  են,  էկրան

խաղացել  ենք,  Էջմիածին,  մանրէ, ամենաերկար, տասներկու, վայրէջք,  տեսել  եք:

2. Կետերի փոխարեն գրի՛ր  օ  կամ ո:

 

Ոսկեզօծվել,   ովքեր,   որդի,  օդաչու,   ոսկի, տնօրեն,  այսօր,  արջաորս,  ով,  մեղմօրոր,   քնքշորեն,  անօգնական:

 

3. Ոսկեզօծվել, մեղմօրոր, քնքշորեն, տերև, վայրէջք, օգտակար, անէանալ (չքվել, անհետանալ) բառերով  փոքրիկ պատմությո՛ւն հորինիր:

Աշուն եկավ, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է։ Տերևները մեղմօրոր վայրէջք են կատարում  գետնին։ Արևը անհետանում է և քնքշորեն քամի է բարձրանում։ Աշնան օգտակար մրգերը սկսում ենք ուտել։ Ծտերը չվեցին տաք երկրներ։ Ամառվա կանաչ տերևները վերածվեցին  գունավոր տերևների։ Մարդիկ սկսեցին տաք հագնվել։ Բոլոր երեխաները սեպտեմբերի մեկից սկսեցին  ուսումնական տարին։ Բոլորը զբաղված են լինում դասերով և գործով։ Աշնանը ամենագեղեցիկ երևույթը տերևաթափն է։ Իմ ամենասիրելի եղանակը  աշունն է։